Pračky plynu

Použití metody Cold Box při výrobě slévárenských jader poskytuje výborné technologické parametry směsi, vysokou produktivitu práce a kvalitní povrch odlitků. Na druhé straně je však nutno pracovat s rizikovými terciárními aminy, které musí být vzhledem ke své povaze odsávány a zachyceny. K účinnému čištění odsávaného vzduchu od těchto aminů dodáváme absorpční zařízení - tzv. pračky plynu s použitím vodného roztoku kyseliny sírové jako absorpčního činidla.

Během provozu je vzduch s obsahem aminů odsáván od jádrových strojů spolu s prachovými částicemi, k jejichž odloučení je nutno před absorber předřadit suchý odlučovač. Za ním je pak umístěn ventilátor, který vhání vzduch do absorberu, kde je alkalický amin jímán do kyselého absorbentu (pH < 2). Čistý vzduch odchází výduchem do ovzduší.

Absorber je řešen jako kompaktní celek a jeho hlavní části jsou:

  • spodní cirkulační nádrž na absorpční roztok včetně záchytné havarijní vany
  • vstupní potrubní díl s rozstřikovací tryskou
  • absorpční kolonová část se speciální kontaktní výplní, rozstřikovací tryskou, lapačem kapek a výstupní hlavicí
  • cirkulační potrubní systém s vertikálním ponorným čerpadlem
  • soubor měření a regulace
  • řídicí elektrická část

Zařízení je uzpůsobeno pro automatický bezobslužný provoz. Ovládací panel s příslušnými kontrolními a signálními prvky informují provozovatele o provozu agregátů, doplňování médií, resp. o případných mezních stavech.

Zařízení vyvíjíme a dodáváme ve spolupráci s firmami EVECO, s.r.o.ELKOSO spol. s r.o. Uspořádání zařízení řešíme individuálně podle konkrétních provozních podmínek a požadavků zákazníka. Díky získaným zkušenostem z dosud realizovaných akcí můžeme u dodávek garantovat výbornou účinnost čištění a vysokou provozní spolehlivost.